ABSL  Report je nyní k dispozici

Odvětví podnikových služeb

v České republice

2024

ABSL REPORT 2024 – PRÁVĚ VYŠEL

Objevte trendy v českých podnikových službách, které jsou naplněny podrobnými analýzami a náhledy na nejnovější výzvy, jimž toto odvětví čelí. Tato obsáhlá zpráva se zabývá klíčovými tématy, jako je řízení lidí a talentů, ESG, hybridní a vzdálené pracovní postupy, školení a vzdělávání, technologie a inovace, trh práce, platy, nemovitosti a další. Hlavní zdroj dat v této publikaci pochází z průzkumu ABSL, který byl proveden mezi členskými společnostmi ABSL v období od června do listopadu 2023.

ABSL Report 2024 je nezbytným průvodcem, který vám pomůže udržet si náskok a maximalizovat svůj úspěch v tomto odvětví.

Stáhněte si svůj výtisk a odhalte plný potenciál českých obchodních služeb!

The Czech Edge: Digitální revoluce v podnikových službách

Zjistěte, jak se Česká republika stává lídrem v oblasti globálních podnikových služeb, a podívejte se na rychlý růst odvětví a digitální inovace. Tento přehled vyzdvihuje strategickou pozici země ve střední a východní Evropě se zaměřením na její kvalifikovanou, různorodou pracovní sílu a pokročilé technologické schopnosti. Seznamte se s klíčovými faktory, díky nimž je Česko nejlepší volbou pro expanzi podniků a přilákání talentů v odvětví podnikových služeb.

Klíčové poznatky

5 hlavních nových trendů v ABSL Reportu 2024

Mezi neustále se vyvíjejícími výzvami vyniká český sektor podnikových služeb tím, že kombinuje digitální transformaci s přístupem zaměřeným na lidi, který upřednostňuje rozmanitost a inkluzi.

ŘÍZENÍ LIDÍ A TALENTŮ:

Zaměřte se na získávání a udržení talentů pomocí inovativních strategií v oblasti lidských zdrojů a postupů zapojení zaměstnanců.

ESG K ODOLNOSTI:

Důraz na environmentální, sociální a správní faktory (ESG), zdůraznění udržitelnosti a odpovědnosti podniků.

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ:

Důležitost neustálého vzdělávání a rozvoje pro zaměstnance, aby si udrželi relevanci v rychle se měnícím odvětví.

TRH S NEMOVITOSTMI A KANCELÁŘSKÝMI PROSTORY:

Trendy v designu a umístění pracovišť, vyvážení práce na dálku a spolupráce v kanceláři.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST:

Pokračující pokrok v digitálních technologiích a silný důraz na udržování důkladných opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Přehled klíčových čísel a trendů

200 000

Očekávaný počet pracovních míst v roce 2025

380

Celkový počet středisek podnikových služeb

7%

Očekávaný růst v roce 2024

175 000

Celkový počet pracovních míst

5%

Růst zaměstnanosti v roce 2023

200 000

Očekávaní zaměstnanci v roce 2025

Plán středisek na příští 2 roky

59%

Střediska plánují rozšíření

32%

Střediska plánují stabilizaci a optimalizaci

9%

Plán na zvýšení počtu poboček v České republice

Diverzita a inkluze

55%

Ženy ve službách pro podniky

42%

Ženy ve vyšším managementu

70,000

Cizinci zaměstnaní v českých obchodních službách

Výroční Report ABSL 2024

Objevte trendy v oblasti řízení lidí a talentů, ESG, hybridní práce, školení a vzdělávání, technologií, trhu práce, nemovitostí a dalších. Zpráva ABSL Report 2024 je nezbytným průvodcem, který vám pomůže udržet si náskok a maximalizovat svůj úspěch v odvětví podnikových služeb. Stáhněte si svůj výtisk a odhalte plný potenciál českých podnikových služeb!

Vládní činnosti

Pro úspěch center v České republice je zásadní setrvání v EU. Důležité je také urychlit získání povolení a zajistit kybernetickou bezpečnost pro bezproblémový chod obchodních center. Mezi 5 hlavních priorit vládních aktivit pro česká centra podnikových služeb patří aktualizace vzdělávacího systému a učebních osnov tak, aby odpovídaly vyvíjejícím se potřebám průmyslu.

Význam vládních aktivit pro kontinuitu a úspěch vašeho podnikání

Hodnocení atraktivity lokality a konkurence

Hodnocení místních trhů jako míst pro podnikání

Když se podíváme blíže na jednotlivá města, zjistíme, že Praha a Brno jsou nejlépe hodnoceny, zejména pokud jde o kvalitu veřejné dopravy. Co se týče image města pro investory, Praha získává nejvyšší hodnocení, a to i z hlediska dostupnosti města, pokud jde o dopravní infrastrukturu, jako je letiště nebo vlak. Brno mezitím vyniká v dostupnosti moderních kancelářských prostor. Další města, jako je Ostrava, Plzeň nebo Liberec, získala nejvyšší číslo za dostupnost talentů včetně kvalifikovaných zaměstnanců.

Co by měla česká vláda udělat pro podporu českého sektoru podnikových služeb?

PODPOROVAT VZDĚLÁVACÍ A ŠKOLICÍ PROGRAMY

sladit vzdělávání s potřebami průmyslu, aby byla zajištěna kvalifikovaná pracovní síla.

POSÍLENÍ DIGITÁLNÍ INFRASTRUKTURY

Investovat do robustní digitální infrastruktury na podporu technologického pokroku.

PODPORA INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

poskytovat pobídky pro výzkum a vývoj, zejména v oblasti digitálních technologií.

PROMOTE SUSTAINABLE BUSINESS PRACTICES.

Promote the adoption of ESG principles.

PODPOROVAT UDRŽITELNÉ OBCHODNÍ POSTUPY.

Podporovat přijetí zásad ESG.

TATO OPATŘENÍ ZVÝŠÍ GLOBÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST ODVĚTVÍ.

podpoří hospodářský růst a zajistí České republice pozici předního centra podnikových služeb.

Výroční ABSL Report 2024

Objevte trendy v oblasti řízení lidí a talentů, ESG, hybridní práce, školení a vzdělávání, technologií, trhu práce, nemovitostí a dalších. Zpráva ABSL Report 2024 je nezbytným průvodcem, který vám pomůže udržet si náskok a maximalizovat svůj úspěch v odvětví podnikových služeb. Stáhněte si svůj výtisk a odhalte plný potenciál českých podnikových služeb!

Budoucnost českých center podnikových služeb

V nadcházejícím roce 2024 i na konci roku 2026 se česká centra zaměřují především na nábor a udržení zaměstnanců na klíčových pozicích a s kritickými dovednostmi. V delším časovém horizontu, s blížícím se rokem 2026, je kladen zvýšený důraz na poněkud kritičtější a prioritnější úkoly efektivního řízení nákladů a vytváření nových hodnot. Neméně důležité a s vysokou prioritou zůstává udržení pohody a odolnosti zaměstnanců, které se dokonce stávají vyšší prioritou než v loňském roce.

82%

středisek považuje nábor a udržení zaměstnanců na klíčových pozicích za vysokou nebo rozhodující prioritu pro tento rok.

Nedostatek dovedností a školení

Nedostatek dovedností v příslušných oblastech

3 nejčastěji chybějící dovednosti v českých službách pro podniky

Technologie a automatizace

63 % středisek se potýká s nedostatkem dovedností

Analýza dat a modelování

50 % středisek má deficit

Jazykové kompetence

50 % středisek mají s deficitem zkušenosti

5 hlavních strategických priorit pro rok 2024

1.

nábor a udržení zaměstnanců na klíčových pozicích a s důležitými dovednostmi.

2.

Řízení nákladů, vytváření nové hodnoty (strategie vytváření hodnoty)

3.

Udržování pohody a odolnosti zaměstnanců

4.

Podpora orientace na zákazníka

5.

Investice do digitalizace

Nejdůležitější iniciativy na vrcholu programu pro rok 2024

Aktivity, které jsou na vrcholu agendy Českých center do roku 2024, se zaměřují na digitální transformaci, ale také na zvyšování hodnoty a posilování základů. Nejdůležitější pro rok 2024 je urychlení digitální transformace a snížení provozních nákladů prostřednictvím větší automatizace procesů. Největší změna je však v nasazení/zlepšení schopností kybernetické bezpečnosti +16 % oproti roku 2023.

39%

středisek, která se domnívají, že inovace v oblasti umělé inteligence pravděpodobně nebo do jisté míry pravděpodobně zásadně změní způsob vykonávání práce.

51%

středisek, která již plní plán v rostoucím riziku kybernetické bezpečnosti, převyšuje schopnost středisek jej kontrolovat.

43%

českých center podnikových služeb poskytuje služby po celém světě.

Globální regiony podporované českými obchodními službami

Na základě dotazovaných společností pozorujeme v letošním roce nárůst podpory pro Jižní Ameriku a APAC. Nicméně je pozoruhodné, že nejpodporovanějším regionem zůstává západní Evropa.

Výroční ABSL Report 2024

Objevte trendy v oblasti řízení lidí a talentů, ESG, hybridní práce, školení a vzdělávání, technologií, trhu práce, nemovitostí a dalších. ABSL Report 2024 je nezbytným průvodcem, který vám pomůže udržet si náskok a maximalizovat svůj úspěch v odvětví podnikových služeb. Stáhněte si svůj výtisk a odhalte plný potenciál českých podnikových služeb!

Řízení lidí a talentů

„Česko, které je v celosvětovém žebříčku 25 nejlepších zemí pro přilákání profesionálních talentů, je nejen centrem podnikatelských služeb, ale také magnetem pro zahraniční talenty, a to díky vysoké kvalitě života, cenově výhodnému životu, bezpečnosti a bohatým příležitostem. Tyto faktory v kombinaci se strategickou polohou a ekonomickou stabilitou vytvářejí vhodné prostředí pro expatrianty. O přitažlivosti Česka svědčí významné zastoupení zahraničních odborníků v sektoru podnikových služeb, kteří tvoří téměř polovinu pracovní síly. Tato kombinace výhod životního stylu, ekonomických vyhlídek a přívětivého profesního prostředí činí z Česka přední destinaci pro globální talenty, kteří hledají vyvážený a prosperující profesní i osobní život.“

Martin Howlings, Generální ředitel a zakladatel, Expats.cz

Lidé a firemní kultura

82%

Plán středisek má zásadní prioritu pro nábor a udržení zaměstnanců na klíčových pozicích a s kritickými dovednostmi.

89%

Střediska se zaměřují na rozvoj silné firemní kultury

Strategie práce na dálku

95%

zaměstnanců chodí do kanceláře za účelem setkávání s kolegy.

9%

Plán na zvýšení počtu poboček v České republice

Průzkum mezi expaty – projekt Fusion Leader 2023

Tento Fusion Leader pracovní skupina provedla průzkum v několika centrech podnikových služeb, aby zjistila více informací o cizincích žijících v České republice a pracujících v tomto odvětví.

Projektová skupina: Štepán Böswart (Knorr-Bremse), Beata Hriňová (Johnson & Johnson), Karolina Charouzková (Siemens), Nicolas Pottier (ADP), Hana Michelová (Infosys), Helena Tabakovová jako kouč.

58%

jsou ženy

69%

jsou z evropských zemí

84%

mají nějaké vysokoškolské vzdělání

85%

jsou mladší než 40 let

65%

jsou v současné společnosti 5 let nebo méně.

72%

expatů, kteří v současné době pobývají v České republice, chce v České republice zůstat.

Činnosti založené na znalostech nadále rostou

Střediska nadále soustavně rozšiřují své aktivity založené na znalostech. Na úrovni partnerů převažují služby v oblasti financí a účetnictví, IT služeb a výzkumu a vývoje. Pozoruhodné je, že do partnerské úrovně spadá také podstatná část zákaznických operací. V rozvíjející se fázi se pozornost zaměřuje na služby, jako je analýza dat a správa dokumentů.

Transakční vs. znalostní činnosti

Výroční ABSL Report 2024

Objevte trendy v oblasti řízení lidí a talentů, ESG, hybridní práce, školení a vzdělávání, technologií, trhu práce, nemovitostí a dalších. ABSL Report 2024 je nezbytným průvodcem, který vám pomůže udržet si náskok a maximalizovat svůj úspěch v odvětví podnikových služeb. Stáhněte si svůj výtisk a odhalte plný potenciál českých podnikových služeb!

Roboti a automatizace

V českých centrech podnikových služeb se daří technologiím a inovacím, protože roboti a automatizace tvoří 6 % pracovní síly. Se společným počtem 10 500 plných pracovních úvazků připadá v tomto odvětví v průměru přibližně 53 plných pracovních úvazků na jedno centrum, což svědčí o snaze o špičkovou efektivitu.

Robot a automatizace zajišťují práci odpovídající:

39%

středisek, která se domnívají, že inovace v oblasti umělé inteligence pravděpodobně nebo do jisté míry pravděpodobně zásadně změní způsob vykonávání práce.

51%

středisek, která již plní plán v rostoucím riziku kybernetické bezpečnosti, převyšuje schopnost středisek jej kontrolovat.

6%

pracovní síly RPA a další automatizace

10,500 FTEs

ekvivalentní robotizace/automatizační pracovní síly v odvětví

53 FTEs

průměrný počet robotických/automatizačních FTE na středisko v ČR

Nejlepší služby na vzestupu a v pohybu v roce 2023

V roce 2023 jsou na vzestupu IT služby, zejména v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, které jsou v souladu s prioritami služeb pro české podniky. Naopak zákaznické operace a prodej na dálku v marketingu vykazují v tomto roce zpomalení. Je však nezbytné si uvědomit, že tyto trendy se mohou lišit v závislosti na společnostech, které se průzkumu ABSL 2023 účastní.

Top 5 na vzestupu v roce 2023

Služby IT: Kybernetická bezpečnost a informační bezpečnost

Služby IT: Podpora uživatelů / Service Desk

HR: Odměňování a benefity

Analýza dat: Poskytněte podniku požadovanou zprávu

Služby IT: Ostatní služby IT

Digitální transformace a umělá inteligence

86%

Z center, která plánují urychlit digitální transformaci

80%

Plán středisek na snížení provozních nákladů prostřednictvím vyšší automatizace procesů

Automatizace a kybernetická bezpečnost

> 90%

Střediska s plánem pro řešení pěti hlavních kybernetických bezpečnostních hrozeb

25

Odborníci na automatizaci na středisko v roce 2025

Výroční ABSL Report 2024

Objevte trendy v oblasti řízení lidí a talentů, ESG, hybridní práce, školení a vzdělávání, technologií, trhu práce, nemovitostí a dalších. ABSL Report 2024 je nezbytným průvodcem, který vám pomůže udržet si náskok a maximalizovat svůj úspěch v odvětví podnikových služeb. Stáhněte si svůj výtisk a odhalte plný potenciál českých podnikových služeb!

PŘIPOJTE SE K ABSL

Vítáme nové členy, kteří se chtějí připojit ke společnému hlasu služeb pro podniky v České republice.